Curriculum vitae dr. M. J. Becker

Personalia

Naam: Becker
Voornamen: Marcellinus Jozef, roepnaam Marcel
Geboorte:  Oudewater, 21 december 1961
Nationaliteit: Nederlandse
E-mail: M.Becker@ftr.ru.nl
Telefoon (werk): 024-3616226
Burgerlijke staat: Geregistreerd partnerschap met Marieke Hartgerink (klinisch geriater te Assen), zoon Roel (1995) en dochter Marjolein (1997)
Levensbeschouwing: RK
 

Opleidingen

1974-1980: Gymnasium Alpha, Geert Grote College, Deventer
1980-1987: Studie Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Examen afgelegd 17 november, Doctoraal hoofdvak: Nieuwste Geschiedenis
1984-1988: Studie Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Afstudeerrichting: Geschiedenis van de Moderne Wijsbegeerte. 
Titel doctoraalscriptie: De Grondwoorden in de Taalfilosofie van Martin Heidegger
Het examen werd cum laude afgelegd 31 augustus 1988.
 

Aanstellingen

Augustus 1989-augustus 1993 Assistent in opleiding bij de Faculteit Wijsbegeerte te Nijmegen. 12 maart 1997 Promotie Deugdethiek en pacifisme. Tolstojs pacifisme in gesprek met de deugdethiek van Aristoteles en Thomas van Aquino. Begeleider en promotor prof dr P. van Tongeren.

Augustus1993-december 1995 (Deeltijd)aanstelling junior docent afdeling ethiek Faculteit Wijsbegeerte KU Nijmegen. Verzorging cursussen (toegepaste) ethiek.

Januari 1996 – …. Universitair Docent Wijsgerige Ethiek. Voornaamste gedoceerde cursussen (in willekeurige volgorde):  

 • Bestuurlijke ethiek voor de studierichting bestuurskunde. Inleiding ethische theorieën, relatie ethiek bestuurskunde, toepassing op bestuurlijke en ambtelijke casuïstiek 
 • Bedrijfsethiek, studierichting bedrijfskunde. Inleiding ethische theorieën, relatie ethiek bedrijfskunde en economie, toepassing op bedrijfsethische casuïstiek. 
 • Ethiek voor psychologen, studierichting psychologie. Inleiding ethische theorieën, relatie ethiek psychologie, toepassing op casuïstiek van psychologische praktijk. 
 • Lectuur klassieke wijsgerige teksten, studierichting wijsbegeerte. Thema: ‘Wet en geweten’. Teksten van Plato, Thomas van Aquino, Rousseau, Kant, Nietzsche.
 • Filosofie voor bedrijfsc ommunicatie, studierichting Communicatie en Informatiewetenschappen. Inleiding wetenschapsleer, relatie taal-werkelijkheid, Inleiding ethische theorieën, toepassing op casuïstiek van communicatietrajecten in hedendaagse organisaties. 
 • Ethiek en Filosofie van de nieuwe media. Voor studenten van de Faculteiten Wijsbegeerte en Letteren. Bespreking van het veranderend medialandschap, met name de doorwerking in de thema’s privacy, identiteitsbeleving, auteursrecht en discussie in het publieke domein.
 • (vanaf 2015) Juridische beroepsethiek. Inleiding ethische theorieën, relatie ethiek- recht, toepassing op casuïstiek van de juridische praktijk. 
 • Voor het Honours Programma van de Radboud Universiteit verzorging curcussen ‘Filosofie en Actualiteit’ en ‘Reflections on Professions’. 
 • Opzetten stagetraject studierichting wijssbegeerte.

2.000 –  Staflid ‘Centrum voor Ethiek’ (CvE) Radboud Universiteit Nijmegen.
Dit centrum organiseerde lezingen, debatten, symposia etc. over ethiek voor een brede doelgroep binnen en buiten de universiteit. Op 1 januari 2016 ging het CvE op in Radboud Reflects, dat jaarlijks met meer dan 100 activiteiten het publieke en universitaire debat stimuleert:
http://www.ru.nl/radboudreflects/
Mijn huidige functie is adviseur ethiek van Radboud Reflects. 

Gastdocentschappen
1997 – 2010 Gastdocent ethiek aan militaire opleidingsinstituten: KIM (Marine,
Den Helder), IDL(NDA Rijswijk), SVV (Amersfoort)

2007 State University St Petersburg (Rusland)

2008 - …  Universiteit Pretoria (Zuid-Afrika) 

 

Cursussen buiten de universteit

2008-... In het kader van de ‘Postdoctorale Beroepsopleiding Geneeskunde’:

 • Jaarlijks verzorging lezing en begeleiding werkgroepsdiscussie ‘Narrativiteit in de huisartsenpraktijk’ voor huisartsen.
 • Jaarlijks ‘Person, Community and Tradition’. Voordracht in het kader van het internationale cursustraject ‘European Master Bio-ethics’.

2010 - ... Jaarlijks één dag verzorging socratisch gesprek onder rechters over de invloed van het persoonlijk oordeel.

2009 - 2013 Eéndaags gastcollege Università Macerata, Italië ‘Judicial Ethics’, in het kader van Erasmusuitwisseling.

2012 ‘Ethiek in de hedendaagse rechtspraak’. Vier lezingen voor rechters aan de Rechtbank Anhem (20 deelnemers) 17 maart, 31 maart, 14 april, 26 mei.

2001- 2006 Postdoctorale ‘Avondopleiding Bedrijfskunde’ Radboud Universiteit Nijmegen, verzorging onderdeel ‘Bedrijfsethiek’.

 

Betrokkenheid promoties

Lid manuscriptcommissie proefschrift N. Rietveld ‘De gewetensvolle veteraan’, oppositie 16 december 2009.

Copromotor proefschrift W. Pieters, La volonté machinale’. Understanding the Voting Controversy. Promotie 21 januari 2008.

Oppositie promotie S. Langenberg, Kritiek als desorganisatie. Bedrijfsethiek en waarheidspreken, 17 september 2008.

Oppositie promotie B. Hofmeyer, Ethics and Aesthetics in Foucault and Levinas, 25 mei 2004.

Oppositie promotie H. Dijkhuis Een albeheersend streven, 14 oktober 1999.

Oppositie promotie O. Kondrikova, 30 mei 2012.

Oppositie promotie J. van der Net, 7 november 2012.

Oppositie promotie W. Sanderse, 19 november 2012.

(vanaf 2014) Begeleiding promotie E. Dijkman over ethiek in de advocatuur.

 

Overige

2010 Tezamen met dr B.v.Stokkom NOW-gelden verworven voor uitvoering van het project ‘Burger als Trustee’, over burgerparticipatie en de opstelling van professionals in locale veiligheidsprojecten. Het project zal uitmonden in een monografie, voorjaar 2011.

 

Bestuurlijke activiteit

Op de universiteit
Lidmaatschap Eindexamencommissie Wijsbegeerte, Universitaire Adviesraad Integriteit van Wetenschap.

Buiten de universiteit
2004-2008 Voorzitter fusieproces RK parochies Nijmegen-Oost.

2009-2013 Vice-voorzitter RK parochie ‘Effata’, Nijmegen. In deze positie bestuurlijk verantwoordelijk voor een omvangrijk restauratie- en heringrichtingstraject.

2010 Lid Raad van Toezicht van de Orde ‘Broeders van de BarmhartigheidSint Johannes de Deo’.

2005- … Penvoerderbestuur ‘Nederlands-Afrikaanstalig Genootschap voor Wijsbegeerte’.

 

Hobbies

Hardlopen (ooit marathons), romanlectuur, zowel actieve (piano) als passieve muziekbeleving.